Program Committee
International Conference
«Mathematical Biology and Bioinformatics»

Program Committee

Zhuravlev, Yu.I. – Chairman
Kolchanov, N.A. – Vice chairman
Rudakov, K.V. – Vice chairman

Archakov, A.I.
Berdyshev, V.I.
Chetverushkin, B.N.
Degermendzhi, A.G.
Evtushenko, Yu.G.
Fedotov, A.M.
Levin, V.K.
Matveev, S.V.
Rubin, A.B.
Shokin, Yu.I.

Back to the IMPB RAS homepage