Organizing Committee
International Conference
«Mathematical Biology and Bioinformatics»

Organizing Committee

Chairman: Lakhno, Victor

Vice Chairman: Ustinin, Mikhail

Scientific Secretary: Makhortykh, Sergey

Aleksandrov, A.A.
Arseniev, A.S.
Frisman, E.Ya.
Ilyin, V.A.
Kozlov, N.N.
Korotkov, E.V.
Markov, A.V.
Mironov, A.A.
Nazipova, N.N.
Riznichenko, G.Yu.
Romanyukha, A.A.
Samsonova, M.G.
Shabanov, B.M.
Shaytan, K.V.
Tumanyan, V.G.
Vasin, A.A.

Local Organizing Committee

Yakusheva, Anna
Teplukhina, Elena
Pankratov, Anton
Fomkina, Maria

Editorial Group

Makhortykh, Sergey
Nazipova, Nafisa
Florinsky, Igor
Yakusheva, AnnaBack to the IMPB RAS homepage