Structure

Main publications of N. Ivanova

Peer-reviewed scientific articles

 • Shashkov M., Alexeev S., Ivanova N. 2020. Communities of ground beetles (Carabidae, Coleoptera) in broad-leaved forests of protected and urban areas of the Kaluga Oblast (European Russia). Biodiversity Data Journal 8: e58688. DOI: 10.3897/BDJ.8.e58688
 • Kuznetsova N, Ivanova N. 2020 Diversity of Collembola under various types of anthropogenic load on ecosystems of European part of Russia. Biodiversity Data Journal 8: e58951. DOI: 10.3897/BDJ.8.e58951
 • Delgado M., Roslin T., Tikhonov G., Meyke E., Lo C., Gurarie E., Abadonova M., Abduraimov O., Adrianova O., Akimova T., Akkiev M., Ananin A., Andreeva E., Andriychuk N., Antipin M., Arzamascev K., Babina S., Babushkin M., Bakin O., Barabancova A., Basilskaja I., Belova N., Belyaeva N., Bespalova T., Bisikalova E., Bobretsov A., Bobrov V., Bobrovskyi V., Bochkareva E., Bogdanov G., Bolshakov V., Bondarchuk S., Bukharova E., Butunina A., Buyvolov Y., Buyvolova A., Bykov Y., Chakhireva E., Chashchina O., Cherenkova N., Chistjakov S., Chuhontseva S., Davydov E., Demchenko V., Diadicheva E., Dobrolyubov A., Dostoyevskaya L., Drovnina S., Drozdova Z., Dubanaev A., Dubrovsky Y., Elsukov S., Epova L., Ermakova O., Ermakova O., Esengeldenova A., Evstigneev O., Fedchenko I., Fedotova V., Filatova T., Gashev S., Gavrilov A., Gaydysh I., Golovcov D., Goncharova N., Gorbunova E., Gordeeva T., Grishchenko V., Gromyko L., Hohryakov V., Hritankov A., Ignatenko E., Igosheva S., Ivanova U., Ivanova N., Kalinkin Y., Kaygorodova E., Kazansky F., Kiseleva D., Knorre A., Kolpashikov L., Korobov E., Korolyova H., Korotkikh N., Kosenkov G., Kossenko S., Kotlugalyamova E., Kozlovsky E., Kozsheechkin V., Kozurak A., Kozyr I., Krasnopevtseva A., Kruglikov S., Kuberskaya O., Kudryavtsev A., Kulebyakina E., Kulsha Y., Kupriyanova M., Kurbanbagamaev M., Kutenkov A., Kutenkova N., Kuyantseva N., Kuznetsov A., Larin E., Lebedev P., Litvinov K., LuzhkovaN. , Mahmudov A., Makovkina L., Mamontov V., Mayorova S., Megalinskaja I., Meydus A., Minin A., Mitrofanov O., Motruk M., Myslenkov A., Nasonova N., Nemtseva N., Nesterova I., Nezdoliy T., Niroda T., Novikova T., Panicheva D., Pavlov A., Pavlova K., Van P., Podolski S., Polikarpova N., Polyanskaya T., Pospelov I., Pospelova E., Prokhorov I., Prokosheva I., Puchnina L., Putrashyk I., Raiskaya J., Rozhkov Y., Rozhkova O., Rudenko M., Rybnikova I., Rykova S., Sahnevich M., Samoylov A., Sanko V., Sapelnikova I., Sazonov S., Selyunina Z., Shalaeva K., Shashkov M., Shcherbakov A., Shevchyk V., Shubin S., Shujskaja E., Sibgatullin R., Sikkila N., Sitnikova E., Sivkov A., Skok N., Skorokhodova S., Smirnova E., Sokolova G., Sopin V., Spasovski Y., Stepanov S., Stratiy V., Strekalovskaya V., Sukhov A., Suleymanova G., Sultangareeva L., Teleganova V., Teplov V., Teplova V., Tertitsa T., Timoshkin V., Tirski D., Tolmachev A., Tomilin A., Tselishcheva L., Turgunov M., Tyukh Y., Van V., Ershkova E., Vasin A., Vasina A., Vekliuk A., Vetchinnikova L., Vinogradov V., Volodchenkov N., Voloshina I., Xoliqov T., Yablonovska-Grishchenko E., Yakovlev V., Yakovleva M., Yantser O., Yarema Y., Zahvatov A., Zakharov V., Zelenetskiy N., Zheltukhin A., Zubina T., Kurhinen J., and Ovaskainen O. 2020. Differences in spatial versus temporal reaction norms for spring and autumn phenological events // Proceedings of the National Academy of Sciences. DOI: 10.1073/pnas.2002713117
 • Ovaskainen O, Meyke E, Lo C, Tikhonov G, del Mar Delgado M, Roslin T, Gurarie E, Abadonova M, Abduraimov O, Adrianova O, Akimova T, Akkiev M, Ananin A, Andreeva E, Andriychuk N, Antipin M, Arzamascev K, Babina S, Babushkin M, Bakin O, Barabancova A, Basilskaja O, Belova N, Belyaeva N, Bespalova T, Bisikalova E, Bobretsov A, Bobrov V, Bobrovskyi V, Bochkareva E, Bogdanov G, Bolshakov V, Bondarchuk S, Bukharova E, Butunina A, Buyvolov Y, Buyvolova A, Bykov Y, Chakhireva E, Chashchina E, Cherenkova N, Chistjakov S, Chuhontseva S, Davydov E, Demchenko V, Diadicheva E, Dobrolyubov A, Dostoyevskaya L, Drovnina S, Drozdova Z, Dubanaev A, Dubrovsky Y, Elsukov S, Epova L, Ermakova O, Ermakova O, Esengeldenova A, Evstigneev O, Fedchenko I, Fedotova V, Filatova T, Gashev S, Gavrilov A, Gaydysh I, Golovcov D, Goncharova N, Gorbunova E, Gordeeva T, Grishchenko V, Gromyko L, Hohryakov V, Hritankov A, Ignatenko E, Igosheva S, Ivanova U, Ivanova N, Kalinkin Y,Kaygorodova E, Kazansky F, Kiseleva D, Knorre A, Kolpashikov L, Korobov E, Korolyova H, Korotkikh N, Kosenkov G, Kossenko S, Kotlugalyamova E, Kozlovsky E, Kozsheechkin V, Kozurak A, Kozyr I, Krasnopevtseva A, Kruglikov S, Kuberskaya O, Kudryavtsev A, Kulebyakina E, Kulsha Y, Kupriyanova M, Kurbanbagamaev M, Kutenkov A, Kutenkova N, Kuyantseva N, Kuznetsov A, Larin E, Lebedev P, Litvinov K, Luzhkova N, Mahmudov A, Makovkina L, Mamontov V, Mayorova S, Megalinskaja I, Meydus A, Minin A, Mitrofanov O, Motruk M, Myslenkov A, Nasonova N, Nemtseva N, Nesterova I, Nezdoliy T, Niroda T, Novikova T, Panicheva D, Pavlov A, Pavlova K, Petrenko P, Podolski S, Polikarpova N, Polyanskaya T, Pospelov I, Pospelova E, Prokhorov I, Prokosheva I, Puchnina L, Putrashyk I, Raiskaya J, Rozhkov Y, Rozhkova O, Rudenko M, Rybnikova I, Rykova S, Sahnevich M, Samoylov A, Sanko V, Sapelnikova I, Sazonov S, Selyunina Z, Shalaeva K, Shashkov M, Shcherbakov A, Shevchyk V, Shubin S, Shujskaja E, Sibgatullin R, Sikkila N, Sitnikova E, Sivkov A, Skok N, Skorokhodova S, Smirnova E, Sokolova G, SopinV, Spasovski Y, Stepanov S, Stratiy V, Strekalovskaya V, Sukhov A, Suleymanova G, Sultangareeva L, Teleganova V, Teplov V, Teplova V, Tertitsa T, Timoshkin V, Tirski D, Tolmachev A, Tomilin A, Tselishcheva L, Turgunov M, Tyukh Y, Vladimir V, Vargot E, Vasin A, Vasina A, Vekliuk A, Vetchinnikova L, Vinogradov V, Volodchenkov N, Voloshina I, Xoliqov T, Yablonovska-Grishchenko E, Yakovlev V, Yakovleva M, Yantser O, Yarema Y, Zahvatov A, Zakharov V, Zelenetskiy N, Zheltukhin A, Zubina T, Kurhinen J 2020: Chronicles of nature calendar, a long-term and large-scale multitaxon database on phenology. Scientific data. 7(47). DOI: 10.1038/s41597-020-0376-z
 • Ivanova NV, Shanin VN, Shashkov PM, Petukhov IN 2020: Model Assesment of Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Preservation Methods during Forest Cuts in Kostroma Oblast. [Модельная оценка методов сохранения популяций лобарии легочной при рубках леса в Костромской области]. Russian Forest Sciences 2: 175189. DOI: 10.31857/S0024114820010076 (in Russian)
 • Shanin V, Grabarnik P, Shashkov M, Ivanova N, Bykhovets S, Frolov P, Stamenov M 2020: Crown asymmetry and niche segregation as an adaptation of trees to competition for light: conclusions from simulation experiments in mixed boreal stands. Mathematical and Computational Forestry & Natural-Resource Sciences (MCFNS). 1(12): 2649. DOI: 10.5281/zenodo.3759256
 • Ivanova N, Shashkov M 2020. Contribution of Citizen Science to Biodiversity Data Mobilization in Russia. Biodiversity Information Science and Standards 4: e59197. DOI: 10.3897/biss.4.59197
 • Shanin VN, Grabarnik PY, Bykhovets SS, Chertov OG, Priputina IV, Shashkov MP, Ivanova NV, Stamenov MN, Frolov PV, Zubkova EV, Ruchinskaya EV 2019: Parameterization of Productivity Model for the Most Common Trees Species in European Part of Russia for Simulation of Forest Ecosystem Dynamics [Параметризация модели продукционного процесса для доминирующих видов деревьев Европейской части РФ в задачах моделирования динамики лесных экосистем]. Mathematical Biology and Bioinformatics 14(1): 5476. DOI: 10.17537/2019.14.54 (in Russian).
 • Shashkov M, Ivanova N 2019: Considerable Progress in Russian GBIF Community. Biodiversity Information Science and Standards. 3: e37015 DOI: 10.3897/biss.3.37015
 • Filippova N, Filippov I, Ivanova N 2019: Biodiversity Portal of the Northern Part of West Siberia, Russia. Biodiversity Information Science and Standards. 3: e37067 DOI: 10.3897/biss.3.37067
 • Endresen DTF, Abrahamyan A, Mirzorakhimov A, Melikyan A, Verstraete B, Schigel D, Makeyeva E, De Boer H.J, Russell L, Shashkov M, Mamadalieva M, Ivanova N, Voronova N, Borodin O, Prylutskyi O, Tykarski P, Johaadien RS 2019: BioDATA: Biodiversity data mobilisation and data publication training in Eurasia. Biodiversity Information Science and Standards. 3: e37543. DOI: 10.3897/biss.3.37543
 • Frolova GG, Frolov PV, Shanin VN, Ivanova NV 2019: Analysis of factors affecting the regeneration of major forest-forming species in the pine forests of the southern Moscow region. [Анализ факторов, влияющих на возобновление основных лесообразующих пород в сосновых лесах южного Подмосковья]. 2(4): 127. DOI 10.31509/2658-607x-2019-2-4-1-27 (in Russian).
 • Ivanova NV, Smirnov VE, Khanina LG, Bobrovsky MV, Shashkov MP 2018: Changes in Vegetation and Earthworm Populations under Free Grazing European Bison (Bison bonasus) in Broad-leaved Forests of the Kaluzhskie Zaseki State Nature Reserve. Biology Bulletin. 45(1): 113–122. DOI 10.1134/S1062359018010053
 • Ivanova NV, Shashkov MP 2017: Biodiversity Databases in Russia: Towards a National Portal. – Arctic Sciense. 3(3): 560–576. DOI: 10.1139/as-2016-0050
 • Ivanova NV, Terentyeva EV 2017: Population status of the protected lichen Lobaria pulmonaria in the Kologriv Forest Nature Reserve (Kostroma region). [Состояние популяций охраняемого лишайника Lobaria pulmonaria в лесах северо-востока Костромской области]. Tomsk State University Journal of Biology. 38: 149–166. DOI: 10.17223/19988591/38/9 (in Russian).
 • Shashkov MP, Chadin IF, Ivanova NV 2017 Guide to best practices on a data standardization for publication via the global portal GBIF.ORG and preparing data paper [Методические рекомендации по стандартизации данных для публикации через глобальный портал GBIF.org и подготовке статьи о данных]. Transactions Kola Science Centre. Applied Ecology of the North. Series 5. 6: 22–35. (in Russian).
 • Filippova NV, Filippov IV, Schigel DS, Ivanova NV, Shashkov MP 2017: Biodiversity informatics: global trends, national perspective and regional progress in Khanty-Mansi Autonomous Okrug. [Информатика биоразнообразия: мировые тенденции, состояние дел в России и развитие направления в Ханты-Мансийском Автономном Округе]. – Environmental Dynamics and Global Climate Change. 8(2): 46–56. DOI: 10.17816/edgcc8246-56 (in Russian).
 • Shanin MP, Shashkov MP, Ivanova NV, Grabarnik PY 2016: The effect of aboveground competition on spatial structure and crown shape of the dominating canopy species of forest stands of European Russia [Влияние конкуренции в пологе леса на пространственную структуру древостоев и форму крон доминантов древесного яруса на примере лесов Европейской части России]. – Russian Journal of cosystem Ecology 1(4). DOI: 10.21685/2500-0578-2016-4-5. (in Russian).
 • Shanin V, M?kip?? R, Shashkov M, Ivanova N, Shestibratov K, Moskalenko S, Rocheva L, Grabarnik P, Bobkova K, Manov A, Osipov A, Burnasheva E, Bezrukova M 2015: New procedure for the simulation of belowground competition can improve the performance of forest simulation models. – European Journal of Forest Research. 134: 1055–1074. DOI: 10.1007/s10342-015-0909-8
 • Ivanova NV 2015: Factors Limiting Distribution of the Rare Lichen Species Lobaria pulmonaria (in Forests of the Kologriv Forest Nature Reserve). – Biology Bulletin 42(2): 145–153 DOI: 10.1134/S1062359015020041
 • Shanin VN, Rocheva LK, Shashkov MP, Ivanova NV, Moskalenko SV, Burnasheva ER 2015: Spatial distribution features of the root biomass of some tree species (Picea abies, Pinus sylvestris, Betula sp.). – Biology Bulletin 42(3): 260–268. DOI: 10.1134/S1062359015030115
 • Ivanova NV, Shashkov MP 2014: Approaches to Development of Common Information Resource on Species Biodiversity [Перспективы создания открытого всероссийского информационного ресурса по биоразнообразию на основе международного стандарта GBIF]. –Mathematical Biology and Bioinformatics 9(2): 396–405 DOI: 10.17537/2014.9.396 (in Russian).
 • Khoroshev AV, Nemchinova AV, Koshcheeva AS, Ivanova NV, Petukhov IN, Terentieva EV 2013: Landscape and Succession Factors Determining the Balance between Nemoral and Boreal Elements in the Field Layer in the Kologrivskiy Les [Ландшафтные и сукцессионные факторы соотношения неморальных бореальных свойств травяного яруса в заповеднике Кологривский лес]. – Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seria 5, Geografia 5: 11–18. (in Russian).
 • Ivanova NV, Shashkov MP, Grozovskaya IS, Grozovsky SA 2013: Occurrences of protected species of herbaceous plants in the territory of the Rodinsky forestry (Mezhevsky district, Kostroma Oblast). [Находки редких видов травянистых растений на территории Родинского лесничества (Межевской район, Костромская область)]. Vestnik of Kostroma State University. 19(1): 9–12. (in Russian).
 • Ivanova NV, Khanina LG 2012: Rare lichen Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. habitat suitability prognosis along to vegetation data in the northeast of the Kostroma Oblast. [Прогнозирование мест присутствия редкого лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. на северо-востоке Костромской области по геоботаническим данным]. – Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 14(5): 1239–1243. (in Russian).
 • Shashkov MP, Ivanova NV 2012: Web-Based Information System on Distribution of Rare Lichen Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. in Russia [Web-ориентированная информационная система по изучению ареала редкого лишайника лобарии легочной (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.)]. – Mathematical biology and bioinformatics. 7(1): 334-344. DOI: 10.17537/2012.7.334 (in Russian).
 • Nemchinova AV, Petukhov IN, Koscheeva AS, Khoroshev AV, Ivanova NV 2011: Ecological and cenotic indication of the properties of southern taiga landscapes by the example of forests in the “Kologrivsky Les” Nature Reserve [Эколого-ценотическая индикация свойств южно-таежных ландшафтов на примере лесов заповедника «Кологривский лес»]. Vestnik of Kostroma State University. 18(4): 17–21. (in Russian).
 • Petukhov IN, Nemchinova AV, Grozovsky SA, Ivanova NV 2011: The nature and extent of damage to forest phytochores at the site of a massive windfall in the Kostroma Oblast [Характер и степень повреждения лесных фитохор на участке массового ветровала Костромской области]. – Vestnik of Kostroma State University. 17(5–6): 23–32. (in Russian).
 • Grozovskaya IS, Ivanova NV, Grozovsky SA, Shashkov MP 2011: Additions to the flora of protected species of the Povetluzhye (Kostroma Oblast) [К флоре редких видов Поветлужья (Костромская область)]. – Vestnik of Kostroma State University. 17(5–6): 32–35. (in Russian).
 • Ivanova NV, Nemchinova AV, Grozovsky SA 2011: Prospects for the existence of populations Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. in various types of forest communities of the Kostroma Oblast) [Перспективы существования популяций лобарии легочной (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) в различных типах лесных сообществ Костромской области)]. – Vestnik of Kostroma State University. 1: 7–10. (in Russian).

Non-refereed scientific articles

 • Prylutskyi O, Abrahamyan A, Voronova N, Aloyan T, Borodin O, Darmostuk V, Gasparyan N, Ivanova N, Johaadien R, Khachatryan H, Krasovskii S, Krishin G, Kulikova A, Kurbonbekova S, Makeyeva E, Savchenko A, Mamadalieva M, Melikyan A, Mirzorakhimov A, Movsisyan A, Mubalieva S, Novikov A, Russell L, Shashkov M, Sheriko A, Schigel D, Sysoliatin E, Tykarski P, Verstraete B, Yatsiuk I, Zykova M, Endresen D, De Boer H 2019: BioDATA – Biodiversity Data for Internationalisation in Higher Education. – Research Ideas and Outcomes. 5: e36276. DOI: 10.3897/rio.5.e36276
 • Shashkov MP, Ivanova NV, Filippova NV, Schigel DS 2018: Perspectives, solutions and tools from GBIF for digitization and development of natural history collections. [Возможности, решения и инструменты GBIF для оцифровки и развития естественнонаучных коллекций]. – Zoologicheskie Issledovania. 20: 169–174. (in Russian).
 • Shanin VN, Shashkov MP, Ivanova NV, Bykhovets SS, Grabarnik PY 2018: The study of stand structure and microclimatic conditions under the forest canopy on pepmanent sampling plot in the Prioksko-Terrasny Reserve [Исследование структуры древостоев и микроклиматических условий под пологом леса на постоянной пробной площади в Приокско-Террасном заповеднике]. – Proceedings of the Prioksko-Terrasny Reserve. 7: 72–85. (in Russian).
 • Ivanova NV, Shanin VN, Shashkov MP 2018: Modeling the population dynamics of protected lichen species Lobaria pulmonaria at different forest management scenarios in even-aged pure stands in Kostroma region. [Моделирование динамики популяций охраняемого лишайника Lobaria pulmonaria при разных режимах лесопользования в одновозрастных монодоминантных лесах Костромской области]. – Proceedings of the International Conference "Mathematical Biology and Bioinformatics". 7: e100. DOI: 10.17537/icmbb18.20 (in Russian).
 • Shashkov MP, Ivanova NV 2018: Standards and tools for data publishing through international biodiversity portals. [Стандарты и веб-инструменты для представления данных через глобальные порталы по биоразнообразию]. – Proceedings of the International Conference "Mathematical Biology and Bioinformatics". 7: e98. DOI: 10.17537/icmbb18.55. (in Russian).
 • Shanin VN, Grabarnik PY, Bykhovets SS, Chertov OG, Shashkov MP, Ivanova NV, Stamenov MN, Frolov PV 2018: New version of the 3-PG model of biomass production for the most common tree species in European Russia. [Новая версия модели продукционного процесса 3-PG для основных лесообразующих пород Европейской части РФ]. – Proceedings of the International Conference "Mathematical Biology and Bioinformatics". 7: e99. DOI: 10.17537/icmbb18.47. (in Russian).
 • Buyvolov Y, Ivanova N, Shashkov M 2018: Biodiversity data mobilization in the Prioksko-Terrasnyi Biosphere Reserve. – Information Technologies in the Research of Biodiversity, BIT–2018 (Irkutsk, September 11–14 2018): 32–33. (Abstract).
 • Shashkov M, Ivanova N, Shanin V, Grabarnik P 2018: Ground surveys vs. UAV photography: the comparison of two tree mapping. – Information Technologies in the Research of Biodiversity, BIT–2018 (Irkutsk, September 11–14 2018): 70–71. (Abstract).
 • Ivanova N, Shashkov M, Buyvolov Y 2018: How much data do Russian biological collections Contain? – Information Technologies in the Research of Biodiversity, BIT–2018 (Irkutsk, September 11–14 2018): 75–76. (Abstract).
 • Khanina L, Bobrovsky M, Glukhova E, Ivanova N 2018: Database on temperate forests of European Russia in the international information systems on vegetation-plot data. – Information Technologies in the Research of Biodiversity, BIT–2018 (Irkutsk, September 11–14 2018): 119–121. (Abstract).
 • Shashkov M, Ivanova N, Bobrovsky M 2018: Impact of European Bison (Bison bonasus) on earthworms population in broadleaf forests of European Russia. – The 1st International Eartworm Congress ICE 1 (24–29 June 2018, Shanghai, China): 193–194. (Abstract).
 • Shanin V, Shashkov M, Ivanova N, Bykhovets S, Frolov P, Frolova G, Grabarnik P 2018: The relationship between stand spatial structure and crown shape of individual trees. – International scientific conference “90 years Forest research institute – for the society and nature” (24–26 October 2018, Sofia, Bulgaria): 132–133. (Abstract).
 • Ivanova NV, Shashkov MP 2016: Application of Darwin Core standard to summarize the data of occurrences of the protected species (the example of the lichen Lobaria pulmonaria). – Proceedings of the International Conference "Mathematical Biology and Bioinformatics". 6: 169–170.
 • Shanin V, M?kip?? R, Shashkov M, Ivanova N, Moskalenko S, Rocheva L, Grabarnik P, Bobkova K, Manov A, Osipov A, Burnasheva E, Komarov A 2015: New procedure for modelling the belowground biomass distribution and resource acquisition in mixed uneven-aged stands. Towards a New Era of Forest Science in the Boreal Region. – 17th IBFRA Conference (May 24–29, 2015, Rovaniemi, Finland): 66. (Abstract).
 • Shanin V, Shashkov M, Ivanova N, Moskalenko S, Bezrukova M, M?kip?? R, Bobkova K, Manov A, Komarov A 2013: The model of root spreading and belowground competition in boreal mixed forests. – 7th International Conference on Functional-Structural Plant Models (Saariselk?, Finland, 9–14 June 2013): 331. (Abstract).

Scientific books (monographs)

 • Shashkov M, Ivanova N, Shanin V, Grabarnik P 2019: Ground Surveys Versus UAV Photography: The Comparison of Two Tree Crown Mapping Techniques. In: Bychkov I., Voronin V. (eds) Information Technologies in the Research of Biodiversity. Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. Springer, Cham, 2019: 48–56. DOI 10.1007/978-3-030-11720-7_8
 • Starodubtseva EA, Khanina LG, Ivanova NV 2017: Eighty years of vegetation dynamics in the Voronezh State Nature Reserve. In: Smirnova OV, Bobrovsky MV, Khanina LG (eds.) European Russian Forests: Their Current State and Features of Their History. Springer, 2017: 410–444

GBIF datasets