Organizing Committee
International Conference
«Mathematical Biology and Bioinformatics»

Organizing Committee

Conference Chairman: Lakhno, Victor D.

Vice Chairman: Ustinin, Mikhail N.

Scientific Secretary: Makhortykh, Sergey A.

Aleksandrov, A.A.
Arseniev, A.S.
Frisman, E.J.
Ilyin, V.A.
Kozlov, N.N.
Korotkov, E.V.
Markov, A.V.
Mironov, A.A.
Nazipova, N.N.
Riznichenko, G.Yu.
Romanyukha, A.A.
Samsonova, M.G.
Shabanov, B.M.
Shaytan, K.V.
Tumanyan, V.G.
Vasin, A.A.